Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert  volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel Diëtist te voeren.
 • Cliënt : natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de Diëtist consulteert
 • Dieet: Voeding op medische indicatie 
 • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet
 • Voedingsadvies:  advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie. 
 1. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
 2. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de cliënt niet eerder starten dan nadat de cliënt een verwijzing van de (huis)arts kan overleggen.
 3. De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.
 4. Deze tijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt  niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
 5. De cliënt verplicht  zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
 6. Indien de cliënt nog recht heeft op vergoeding van dieetadvisering van de zorgverzekering, worden declaraties van consulten rechtstreeks  ingediend bij de betreffende zorgverzekeraar. In alle overige gevallen worden de facturen voor dieetadvisering rechtstreeks aan de cliënt gericht.
 7. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor de afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste 3 maal het kwartiertarief.
 8. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 9. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 10. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

 

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen direct aansluitend de consultatie, per kas of middels een pintransactie, ter plekke worden voldaan. Dit geldt niet voor consulten die declareerbaar zijn bij de zorgverzekeraar.
 2. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 3. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.